VZDĚLÁVÁNÍ HUDEBNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ V ZUŠ

Grantový projekt operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Zahájení projektu: 17. 4. 2012
Ukončení projektu: 30. 3. 2015

Cílem projektu je rozvíjení metod a forem práce ve výuce nadaných žáků a žáků s SPV v ZUŠ. Pedagogičtí pracovníci dostanou příležitost k lepšímu poznání nových metod práce, k prohloubení znalostí z diagnostiky, vyhledávání a vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků. Zvýší si kompetenci pro práci se žáky s SPV. Na tomto základě budou vytvářet a ve výuce ověřovat metodické postupy umožňující rychlý postup vzdělávání přiměřený nadání žáků, a metodické postupy pro vzdělávání žáků se specielními potřebami vzdělávání.

Nadaným žákům tak bude dána možnost k urychlení vzdělávacího procesu, k rozšíření a k vyšší náročnosti učiva a k častějším prezentacím na koncertních vystoupeních. Žákům s SPV bude dána možnost individuálního přístupu k jejich potřebám díky větší časové dotaci na výuku a fundovanějšímu přístupu ke specielnímu uměleckému vzdělávání.

Cílovou skupinu tvoří:

nadaní žáci hudebního oboru, kteří se umístili na 1. – 3. místě v krajských a ústředních kolech soutěže vyhlašované MŠMT a žáci s SPV. pedagogičtí pracovníci ZUŠ Jaroslava Kvapila, kteří potřebují dostat příležitost k lepšímu poznání nových metod práce a k prohloubení znalostí z diagnostiky, vyhledávání a vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků. Potřebují být dostatečně motivováni a připraveni k začlenění žáků s SPV do uměleckého vzdělávání. pedagogové jiných ZUŠ JMK, rodiče žáků a veřejnost, kteří se mohou s průběhem a aktivitami a projektu seznámit na internetových stránkách www.zusjk.cz, na nástěnkách školy a v propagačních materiálech.

Klíčové aktivity projektu
 • Workshopy a semináře pro učitele. Pedagogové se zúčastní vybraných seminářů a workshopů za účelem zvýšení kompetence pro výuku nadaných žáků a žáků s SPV. Semináře a workshopy budou tematicky zaměřeny na hudební psychologii, trému, physioterapii pro hudebníky, didaktiku hudební výchovy a na vzdělávání žáků s SPV. Dále pak to budou semináře špičkových lektorů, kteří seznámí pedagogy s úspěšnými metodickými postupy z práce s nadanými dětmi. Lektoři jsou vybírání pro jednotlivá studijní zaměření klavír, housle, akordeon.
 • Ověřování metod a forem práce ve výuce nadaných žáků a žáků s SVP Navazuje na výše uvedenou aktivitu a jedná se o vzdělávání stávajících i potenciálních nadaných žáků školy vymezených výzvou a stávajících i potenciálních žáků s SPV. Výstupem bude kromě jiného také metodika výuky nadaných žáků pro klavír.
 • Koncertní vystoupení nadaných žáků Žáci budou prezentovat výsledky své práce v reálném koncertním prostředí, učit se maximální koncentraci na výkon v podmínkách zvýšené psychické zátěže. Ověřují si tak kvalitu své přípravy.
Konané semináře
 • Akordeonové
  • Využití nových metod a forem ve výuce v akordeonovém oddělení v ZUŠ
  • Akordeon a jeho hudební uplatnění ve výuce nadaných dětí
 • Klavírní
  • Příprava nadaných žáků k profesionálnímu studiu. Analytické hudební myšlení v klavírní pedagogice od počátku studia.
  • Umělecké vzdělávání – kreativní forma terapie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Jak uchopit hudbu (práce s nadanými dětmi ve výuce hry na klavír I. st. ZUŠ)
  • Elementární klavírní pedagogika v kontextu se současnými metodickými postupy, materiály a učebními pomůckami
 • Houslové
  • Vyhledávání a diagnostika talentu pro hru na housle
  • Příprava nadaných žáků na houslovou profesionální dráhu
  • Moderní metody vzdělávání žáků ve hře na housle
 • Speciální
  • Vzdělávání žáků se speciálními potřebami vzdělání v podmínkách ZUŠ
  • Základní hudebně psychologické kategorie, klasifikace schopností a dovedností
  • Diagnostika hudebních schopností dětí a využití vizualizace při testování
   • Lektor: PhDr. Eva Vachudová, Ph.D.
  • Physioterapie hudebníků
  • Didaktika hudební výchovy
  • Tréma
  • Pohybová teorie a praxe pro žáky se speciálními potřebami tanečního oboru

V průběhu projektu probíhá ověřování metod a forem práce ve výuce nadaných žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (fotodokumentace).

Byla vytvořena Metodika výuky hry nadaných žáků na klavír s názvem „Výuka nadaných žáků na základním stupni uměleckého vzdělávání ve hře na klavír“ (k nahlédnutí na sekretariátě ZUŠ J. Kvapila).

Koncert žáků nadaných a se speciálními potřebami se konal 27. 2. 2013 v 18.00 hod. v koncertním sále ZUŠ J. Kvapila, Brno (fotodokumentace).

Další koncert žáků nadaných a se speciálními potřebami se konal 13. 2. 2014 v 17.30 hod. v Křišťálovém sále Staré radnice v Brně (program, fotodokumentace).

Závěrečný koncert nadaných žáků se konal 17. 2. 2015 v 17.30 hod. v Křišťálovém sále Staré radnice v Brně (program, fotodokumentace).

Dne 19. 2. 2015 se konala v koncertním sále ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno závěrečná konference grantového projektu (program, fotodokumentace).

Dne 27. 3. 2015 se konala v Hotelu Slovan, Lidická 23, Brno závěrečná konference grantového projektu (program, fotodokumentace).

eu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.