Výtvarný obor

Výtvarný obor Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila byl ustanoven v roce 1961, kdy byla jednooborová škola rozšířena na čtyřoborovou. Výtvarný obor začínal v učebnách tehdejší Střední průmyslové školy textilní na Francouzské, ale brzy se škola přestěhovala na Petrov, do budovy Petrov 4. Velmi působivé místo a výborné prostory. Bezprostřední kontakt s katedrálou byl velmi inspirující. Prostory budovy byly upraveny pro podmínky školy. Paralelně probíhala také výuka v jedné třídě na ulici Hilleho. Na Petrově jsme působili da roku 1989, pak byla škola přestěhována pod Petrov, na ulici Studánka 1, roh ulice Kopečné a Anenské, v příjemném prostředí pod Parkem Denisovy Sady. I toto místo je místo s geniem loci, působivé a zcela vyhovující. Zároveň byla zrušena výuka na Hilleho.

O vybudování školy se zasloužila paní profesorka Věra Procházková, která se starala o chod školy s maximálním nasazením. Obklopila se skvělými výtvarníky, manžely Hliněnskými, manžely Pitrovými, skvělým grafikem Jaroslavem Škarohlídem a neméně skvělým malířem Petrem Skácelem. Ti všichni se zasloužili o to, že výtvarný obor získal renomé jako obor s vynikající atmosférou a výbornými výsledky. Vedle žáků základní školy byla velká pozornost věnována středoškolákům, vyučováni byli také dospělí (Skácel, Vrána). Situace, která byla v dané době zcela unikátní a zajistila oboru věhlas.

Vedle výuky základních výtvarných technik byla velká pozornost věnována přípravě na umělecké školy, což zajišťovalo stálou klientelu. Velká pozornost byla věnována grafice (Jadrníčková, Škarohlíd) a malbě (Skácel). Vyučovaly se textilní techniky (Procházková), keramika (Šarbort), fotografování a také dějiny umění (Skácel, Vrána).

Škola pořádala týdenní a později čtyřdenní plenéry, které se setkávaly s velkým zájmem. Pořádala pravidelné výstavy v Knihovně J. Mahena a Moravské zemské knihovně. Úspěšné byly účasti na výtvarných soutěžích (Shankarova Indie, Toruň, Alšova země, Lidice).

Výtvarný obor navazuje na tradici oblíbených „lidušek“. Je nejstarší a největší v Brně s více než šedesátiletou tradicí výtvarné pedagogiky. Tradici oboru vytvářely slavné osobnosti brněnského výtvarného života, malíři, architekti a mnozí další.

Základním posláním oboru je rozvíjet výtvarnou tvořivost a výtvarné dovednosti dětí, žáků, studentů i dospělých. Vedle kresby, malby, grafiky a modelování vyučujeme keramiku, práci s materiálem (textilní tvorba, šperky) dějiny umění a Audiovizuální tvorbu.

V současné době vyučuje na Studánce pět vyučujících: MgA. Pavla Dvorská, Mgr. Vít Špatný, Jarmila Tvrzníková, Marie Šrámková a Mgr. Tomáš Vrána. Ve výuce navazujeme na tradice oboru a zároveň se snažíme udržovat kontakt se současnými trendy.

Vyučující

MgA. Pavla Dvorská – vedoucí oddělení

Vystudovala obor Vědecká ilustrace na Střední škole uměleckých řemesel v Brně a Kresbu a grafiku  na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.  Absolvovala stáž na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u akad. malíře Dušana Kallaye (obor ilustrace). Obdržela čestné uznání Grafika roku 2007.  V roce 2012 získala 2. místo v mezinárodní soutěži Botanické ilustrace v Praze a posléze 1. místo v této soutěži v roce 2014 a 2015. Věnuje se knižní ilustraci, volné grafice a kresbě a také spolupracuje na tvorbě naučných stezek s přírodovědnou tematikou a při realizaci výukových materiálů s touto tematikou. Od roku 2007 vyučuje výtvarný obor na ZUŠ Jaroslava Kvapila. Vyučuje žáky všech věkových kategorií, včetně přípravy na střední a vysoké školy výtvarného zaměření. Žáci se každoročně úspěšně zúčastňují v celostátních výtvarných soutěžích.

Mgr. Vít Špatný

Absolvent Střední průmyslové školy slévárenské – obor Umělecké zpracování kovů a drahých kamenů. Absolvent oboru Výtvarná výchova a Vizuální tvorba na pedagogické fakultě MU. Věnuje se hlavně malbě a volné ilustraci. Příležitostně také fotografii, figurální mozaice a restaurování. V minulosti několik samostatných výstav ve spolupráci s divadlem Husa na provázku a památníkem Jiřího Mahena. Dlouhodobě pracuje jako výtvarný pedagog pro děti s tělesným postižením a pro děti s autismem. Ve výuce se zaměřuje na kresbu, přípravu na příjímací zkoušky, grafické techniky a techniky prostorové tvorby.

Marie Šrámková

Absolvovala studium na SUPŠ v Brně a SPgŠ v Karlových Varech. Sedm let pracovala jako návrhářka pro Jablonex v Jablonci nad Nisou. Vystavovala v Praze, Jablonci nad Nisou a Liberci. Věnuje se kresbě, keramice, navrhuje a vyrábí šperky a restauruje. Od roku 2002 vyučuje na Základní umělecké škole Jaroslava Kvapila. Její žáci mají výraznou úspěšnost při přijetí na střední a vysoké umělecké školy. Snaží se především podporovat individuální talenta prezentaci prací. Výsledkem je mnoho výstav u nás a v zahraničí a také řada výher v mezinárodních a celostátních soutěžích, z nichž si paní učitelka nejvíce cení například výhry, kterou tvořila audience u papeže či výhry nebo ceny, kterou byla cesta do Irska a do ruské Ermitáže. Dále se s žáky soustavně účastní dobročinných akcí, tvoří výzdobu nemocnic, dětských domovů i domovů pro seniory. Spolupracuje s řadou nadací a dobročinných organizací.

Jarmila Tvrzníková

Vyučuje na Základní umělecké škole Jaroslava Kvapila 20 let. Vyučuje kresbu, malbu, modelování, práci s materiálem a grafiku. Cílem je pestrost a zajímavost výuky, zdokonalení a vývoj talentu, rozvoj tvůrčích schopností žáků od 5 do 20 let. Specializuje se na přípravu k talentovým zkouškám na architekturu a všechny typy středních i vysokých uměleckých škol. Žáci úspěšně složí talentové zkoušky na vybrané typy uměleckých škol. Ve vlastní tvorbě se věnuje grafickému designu (divadelní plakát a návrhy tiskovin). V předchozích letech se účastnila Bienále Brno a Bienále Varšava. Vystavovala například v Severní Karolině a účastnila se dalších společných výstav u nás i v zahraničí. Několik let po sobě byla oceněna v soutěži Brněnský plakát: například 2. cena, 3. cena. V současné době se věnuje samostatné tvorbě a zaměřuje se na malbu, kresbu i různé typy designu.

Mgr. Tomáš Vrána

Absolvent filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Celý život se věnuje výtvarné pedagogice na středních školách, posledních třicet let působí jako učitel na Základní umělecké škole Jaroslava Kvapila. Vyučuje všechny věkové kategorie, s důrazem na přípravu na střední a vysoké umělecké školy, přednáší také dějiny umění. Vede výtvarnou skupinu dospělých „Pátečníci”,která se věnuje různorodým výtvarným technikám a pravidelně pořádá výstavy, z velké části benefiční, převážně pro českou myelomovou společnost. Je také aktivní výtvarník, člen brněnské skupiny Mixtum kompozitum, která je zapsaná v Unii českých výtvarných umělců. Jeho výtvarné práce zahrnují textilní práce (gobelíny), keramickou tvorbu, fotografie (krajina Vysočiny, makrostruktury) dále pak malby pastelem (kytice, zahrada, abstrakce). Pravidelně prezentuje svoje práce se skupinou Mixtum , ale i samostatně.

Odkaz na web: www.pripravanaumeleckeskoly.cz

Čeho se naši žáci účastní

Specializujeme se především na přípravu na střední a vysoké umělecké školy (Střední školy uměleckých řemesel, střední textilní školy, Fakulta architektury, pedagogické fakulty, FAVU, Vysoká škola umělecko-průmyslová, Univerzita Tomáše Bati a další vysoké umělecké školy). Ročně připravujeme na přijímací zkoušky kolem 60 žáků a studentů z celkového počtu 260 žáků a studentů výtvarného oboru.

Plenéry mají desetiletou tradici. Vycházejí z potřeby rozšířit výuku o práci v přírodě.I když okolí školy poskytuje přirozený přírodní rámec, volná krajina je nenahraditelná. Konkrétní příroda poskytuje vždy dostatek námětů od detailů po celky panoramat. Součástí plenérů je vždy neopakovatelná atmosféra. Plenéry jsou vyhledávány především zájemci o studium zahradní architektury a architektury, zájemci o studium na střeních školách uměleckých řemesel.

Výstavy průběžně bilancují úroveň výtvarného oboru pro veřejnost. Dokumentují rozsah práce, její nápaditost a především výtvarnou kvalitu. Pravidelně vystavujeme v Knihovně Jiřího Mahena a Zemské knihovně /tematické výstavy/. Poslední bilanční výstava byla v jižním křídle křížové chodby sídla brněnského magistrátu. Vystavovali jsme také v dětské nemocnici /spolupráce s nadací Debra/ či v brněnském onkologickém ústavu na Žlutém kopci.

Účast na soutěžích je nedílnou součástí aktivit výtvarného oboru. V historii oboru byly zastoupeny úspěšné účasti jak na domácích soutěžích /Lidice, Alšova země/, tak na akcích zahraničních /Indie/. Pravidelně se účastníme celostátních přehlídek výtvarných oborů, tradičních domácích soutěží /Alšova země, Výtvarný svět na zámku, méně známých přehlídek /Malujeme po síti, Evropa ve škole/. Úspěšné jsou účasti v zahraničí /Martin, Toruň, Japonsko, Irsko, Itálie/.

Ukázky prací žáků

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.