Jaký je rozdíl mezi …

Jaký je rozdíl mezi základní a základní uměleckou školou?

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání opisuje historii vzniku uměleckého vzdělávání následovně:

„Umělecké vzdělávání má v českých zemích dlouholetou tradici. Počátky hudebního vzdělávání sahají až do 17. století. Působením vynikajících kantorů v 18. století a vznikem městských hudebních škol ve století devatenáctém byla založena tradice organizovaného hudebního vzdělávání v českých zemích. Počet hudebních škol se v době první republiky dále rozšiřoval, a tehdy byl nad těmito školami stanoven i odborný dohled školní inspekce. Po druhé světové válce byl zaveden jednotný typ základních hudebních škol. V šedesátých letech 20. století se tyto školy transformovaly na lidové školy umění, ve kterých postupně vznikaly další obory: taneční, výtvarné a literárně-dramatické. V době tzv. normalizace význam těchto škol poklesl zařazením mezi školská zařízení. Teprve novelizace školského zákona po roce 1989 vrátila lidovým školám umění jejich původní statut školy a dala jim i dnešní název – Základní umělecká škola. V současné době jsou základní umělecké školy součástí systému na sebe navazujícího uměleckého vzdělávání.“

Základní umělecká škola (dále jen ZUŠ) poskytuje základy uměleckého vzdělávání v jednotlivých oborech. Mnoho rodičů zaměňuje základní školu (ZŠ) se základní uměleckou školou (ZUŠ), protože se domnívá, že ZUŠ je základní škola (ZŠ) propojena s uměleckou výukou. Není tomu tak.

Základní uměleckou školu navštěvují žáci až po výuce ve své základní škole. Výuka v ZUŠ tedy probíhá v odpoledních hodinách dle individuálních rozvrhů (hra na hudební nástroje). Kolektivní vyučování (hudební nauka, taneční obor, výtvarný obor, herectví) se také uskutečňuje pouze v odpoledních hodinách.

Podstatný rozdíl mezi výukou v základní umělecké škole a nejrůznějšími kroužky zaměřenými na uměleckou činnost je v tom, že ZUŠ je škola, která se řídí školským zákonem. Kroužky mohou započít a ukončit svou činnost v kteroukoliv dobu (do kroužku dítě chodí třeba pouze 3 měsíce). Výuka v ZUŠ není kroužkem, proto školní rok začíná 1. září a končí 30. června. Vzdělávání se uskutečňuje na základě školního vzdělávacího programu (ŠVP).

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.