OMLUVENÍ Z VÝUKY

Omlouvat žáky z výuky navštěvovaných předmětů mohou zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci nejpozději do tří dnů a to osobně, telefonicky, e-mailem či formou vložení omluvenky po přihlášení do systému iZUŠ. Telefonické a e-mailové kontakty naleznete na straně Zaměstnanci.

V případě delší nemoci žáka podat učiteli studijního zaměření do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání. Nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. je nutné omlouvat předem.

Pro dlouhodobou omluvu z výuky, ze závažných důvodů, zákonný zástupce či zletilý žák odevzdá či zašle (poštou, e-mailem) vyplněné a podepsané Omluvení z výuky učiteli studijního zaměření nebo vyučujícímu předmětu.

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.