OMLUVENÍ Z VÝUKY

Omlouvat žáky z výuky navštěvovaných předmětů mohou zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci předem osobně, telefonicky, e-mailem či formou vložení omluvenky po přihlášení do systému iZUŠ. Telefonické a e-mailové kontakty naleznete na straně Zaměstnanci.
Bezprostředně po následném příchodu do školy odevzdá žák třídnímu učiteli nebo vyučujícímu předmětu vyplněnou a podepsanou omluvenku.