Jaký je rozdíl mezi …

 

Jaký je rozdíl mezi základní a základní uměleckou školou?


Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání opisuje
historii vzniku uměleckého vzdělávání následovně:

„Umělecké vzdělávání má v českých zemích dlouholetou tradici. Počátky hudebního vzdělávání sahají až do 17. století. Působením vynikajících kantorů v 18. století a vznikem městských hudebních škol ve století devatenáctém byla založena tradice organizovaného hudebního vzdělávání v českých zemích. Počet hudebních škol se v době první republiky dále rozšiřoval, a tehdy byl nad těmito školami stanoven i odborný dohled školní inspekce. Po druhé světové válce byl zaveden jednotný typ základních hudebních škol. V šedesátých letech 20. století se tyto školy transformovaly na lidové školy umění, ve kterých postupně vznikaly další obory: taneční, výtvarné a literárně-dramatické. V době tzv. normalizace význam těchto škol poklesl zařazením mezi školská zařízení. Teprve novelizace školského zákona po roce 1989 vrátila lidovým školám umění jejich původní statut školy a dala jim i dnešní název – Základní umělecká škola. V současné době jsou základní umělecké školy součástí systému na sebe navazujícího uměleckého vzdělávání.“

Základní umělecká škola (dále jen ZUŠ) poskytuje základy uměleckého vzdělávání v jednotlivých oborech. Mnoho rodičů zaměňuje základní školu (ZŠ) se základní uměleckou školou (ZUŠ), protože se domnívá, že ZUŠ je základní škola (ZŠ) propojena s uměleckou výukou. Není tomu tak.

Základní uměleckou školu navštěvují žáci až po výuce ve své základní škole. Výuka v ZUŠ tedy probíhá v odpoledních hodinách dle individuálních rozvrhů (hra na hudební nástroje). Kolektivní vyučování (hudební nauka, taneční obor, výtvarný obor, herectví) se také uskutečňuje pouze v odpoledních hodinách.

Podstatný rozdíl mezi výukou v základní umělecké škole a nejrůznějšími kroužky zaměřenými na uměleckou činnost je v tom, že ZUŠ je škola, která se řídí školským zákonem. Kroužky mohou započít a ukončit svou činnost v kteroukoliv dobu (do kroužku dítě chodí třeba pouze 3 měsíce). Výuka v ZUŠ není kroužkem, proto školní rok začíná 1. září a končí 30. června. Vzdělávání se uskutečňuje na základě školního vzdělávacího programu (ŠVP).